1. Διαχειριστής
  • Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «VIOMEDIC Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VIOMEDIC», που εδρεύει στη Φιλικής Εταιρείας 9, στην Καβάλα του Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 800827644 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142293152000, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Εταιρεία».
 2. Πεδίο εφαρμογής
  • Οι παρόντες όροι χρήσης ιστοσελίδας αφορούν αποκλειστικά τη χρήση της ιστοσελίδας www.viomedic.gr, καθώς και όπου ρητά αναφέρεται πως εφαρμόζονται αναλογικά.
  • Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους Καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα εφαρμόζονται αναδρομικά.
  • Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όσο και σε Καταναλωτές, οι οποίοι εφεξής και χάριν συντομίας θα καλούνται ως οι «Πελάτες».
 3. Σκοπός ιστοσελίδας
  • Η ενημέρωση του κοινού και των υποψήφιων πελατών της Εταιρείας, για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις της.
  • Οι υπηρεσίες της Εταιρείας συνίστανται σε: α) η εμπορία και η ενοικίαση (χονδρική – λιανική) χειρουργικών, ιατρικών, ορθοπεδικών, αναπνευστικών οργάνων ή συσκευών και η επισκευή αυτών, β) η εμπορία (χονδρική – λιανική) φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών ειδών, γ) η παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή ή επισκέπτη νοσοκόμου σε κατ’ οίκον ασθενείς. Όλοι οι σκοποί της εταιρίας μπορούν να επιδιώκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
  • Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Εταιρεία.
 5. Διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρείας
  • Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, ηχητικών, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
  • Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική, μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο, σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
  • Η εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 6. Διανοητική ιδιοκτησία τρίτων
  • Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την προηγούμενη άδεια των ιδιοκτητών τους.
 7. Κατάλογοι – Τιμές – Προϊόντα
  • Πληροφορίες και χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι ανακριβή.
  • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης εικόνας και των πραγματικών τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.
  • Για τιμές, ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις ανάγκες σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω του email info@viomedic.gr, ή μέσω του τηλεφώνου 2510 833136.
  • Κατάλογοι προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα και δίδονται από προμηθευτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία και έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.
 8. Εμπιστευτικότητα
  • Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας εμπιστευτικά δεδομένα (προσωπικά ή επιχειρηματικά).
  • Σε περίπτωση που για τη δημιουργία προσφοράς απαιτείται η παροχή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών σε εμάς να επικοινωνείτε πρώτα μέσω email ή τηλεφώνου.
 9. Δωσιδικία
  • Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων του παρόντος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας, τόπου της έδρας της εταιρείας.
 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό.